Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

DEKLARCJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://2lokonin.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:       2020-03-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:         2022-02-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
Niektóre pliki do pobrania są niedostępne cyfrowo. Trwają prace nad ich dostosowaniem.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi 2024-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
- osobą odpowiedzialna - Małgorzata Koziarska-Sip
Adres email: dyrektor@2lokonin.pl
Numer telefonu: 63 2425265
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek posiada główne wejście dostępne dla wszystkich w godzinach pracy szkoły. Dojazd dla osób niepełnosprawnych możliwy jest od strony parkingu do którego prowadzi brama wjazdowa. Przy bramie brak dzwonka. Za głównym wejściem znajduje się wiatrołap.
  2. Sekretariat szkoły, sekretariat uczniowski i gabinet dyrektora znajdują się na parterze po lewej stronie od wejścia.
  3. Informacji dotyczące poruszania się po szkole udzielane są przez pracowników obsługi w dyżurce szkolnej, która mieści się po prawej stronie 11,5 m od wejścia. Uwaga, przed wejściem do dyżurki znajdują się schody prowadzące w dół.
  4. Szkoła nie posiada windy osobowej.
  5. Szkoła posiada parking z jednym wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  6. Na teren szkoły może wejść osoba z psem asystującym po uprzednim ustaleniu terminu .
  7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
  8. Brak pętli indukcyjnej.

 

NASZE KANAŁY