Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Projekt „Szkoła Współpracy”

„Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody
człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej
rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy”

Z wielką radością informujemy, iż II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie zakwalifikowało się do udziału w projekcie. Trwają przygotowania do rozpoczęcia działań zaplanowanych do realizacji w ramach tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia.

O projekcie

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Cele

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie)  oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.
 
Cele szczegółowe projektu to:
  • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
  • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  • Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
  • Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
  • Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
  • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

Partnerstwo

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – Lidera w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, która jest odpowiedzialna za realizację głównych zadań projektu. 

Przez cały okres trwania tego przedsięwzięcia, jego działania opiniować będzie Społeczny Komitet Doradczy (SKD) w skład którego wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, federacji, organizacji, portali edukacyjnych, mediów i innych instytucji. Do współpracy zaproszeni zostaną także przedstawiciele Forum Rodziców oraz przedstawiciele Koalicji Organizacji Pozarządowych na Rzecz Samorządów Uczniowskich.

Więcej informacji ne stronie projektu: http://szkolawspolpracy.pl/


 

w1
w2

Konferencja podsumowująca projekt

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Adrianna Garczyńska i Bartosz Kazimierczak wraz z pedagogiem panią Agatą Szymczak uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, która odbyła się 15 czerwca w Warszawie. W czasie konferencji poruszono wiele ważnych tematów m.in. „Szkoła – przestrzeń budowania kapitału społecznego”. Na podstawie wyników badań dokonano oceny współpracy w polskich szkołach. Odbył się także panel dyskusyjny z ekspertami na temat sposobów umacniania i rozwijania współpracy w szkołach i przedszkolach. Gościem konferencji była Minister Edukacji Narodowej pani Joanna Kluzik-Rostkowska.

NASZE KANAŁY